Promóciók
Nyereményjáték - Agria Park
Nyereményjáték

*Vásárolj Agria Park Vásárlási Utalványt, és nyerd meg a 2 db elektromos roller egyikét!

Vásárolj 2020. november 2-30. között Agria Park Vásárlási Utalványt, és a vásárlás mellé kapott Nyereményjáték szelvényt kitöltve, azon az adatvédelmi és a játékszabályzatot elfogadva, dobd be az Agria Park Információs pult melletti, erre a célra kihelyezett urnába.

Az Agria Park / WPR Alfa Kft. által szervezett „Nyerd meg a 2 db elektromos roller egyikét!” nyereményjáték (2020.11.02-30.) részvételi és játékszabályzata

Nyerd meg a 2 db elektromos roller egyikét!” nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a  WPR Alfa Kft. (székhely: 1095 Budapest, Máriássy utca 7.; e-mail: marketing@agriapark.hu, tel: 06 36 512 401) (a továbbiakban: WPR Alfa Kft.)  a Nyereményjátékra vonatkozó szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiakban közli a nyereményjátékokban részt venni szándékozó személyekkel.

1. A Nyereményjáték célja:

A WPR Alfa Kft. által kiadott és értékesített Agria Park Vásárlási Utalvány, ezáltal pedig az Agria Park üzleteinek minél szélesebb körben ismertté, népszerűvé tétele.

2. Részvételi feltételek:

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan magyar állampolgár, aki 18. életévét betöltötte és cselekvőképes természetes személy, érvényes személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal (személyigazolvány, vezetői engedély, útlevél) érvényes e-mail címmel rendelkezik és legalább 1 db 5 000 Ft értékű Agria Park Vásárlási Utalványt (a továbbiakban:  Agria Park Vásárlási Utalvány) vásárol az Agria Park földszintjén található Információs Pultnál, illetve számla igény esetén az Agria Park pénzügyi irodájában, és a vásárlás mellé kapott nyereményjáték szelvényt (a továbbiakban: Szelvény) kitöltve az Információs Pult mellett kihelyezett gyűjtőurnába helyezi, az azon megadott adatai kezeléséhez a Szelvényen önkéntesen hozzájárul, továbbá a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja és a Nyereményjáték teljes időtartama alatt betartja. (a továbbiakban: Résztvevő). Egy vásárlás alkalmával több Agria Park Vásárlási Utalvány is vásárolható, a vásárló annyi Szelvényt kap, ahány darab 5 000 Ft értékű Agria Park Vásárlási Utalványt vásárol a Nyereményjáték Időtartama alatt.

A Nyereményjátékban történő részvétel a jelen Játékszabályzat teljes körű elfogadásának minősül.

A játékban nem vehetnek részt a WPR Alfa Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, továbbá egyéb, a Nyereményjáték lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, továbbá nem vehetnek részt a részvételi feltételek valamelyikének nem megfelelő személyek.

3. A Nyereményjáték helye és időtartama:

A Nyereményjáték kizárólag az Agria Park Bevásárlóközpontban (3300 Eger, Törvényház utca 4.) érhető el 2020. november 2. 10 óra 00 perctől 2020. november 30. 20 óra 00 percig (a továbbiakban: Nyereményjáték Időtartama).

Agria Park Vásárlási Utalvány vásárlására hétfőtől szombatig 10:00-20:00, vasárnap 10:00-18:00 közötti időpontban van lehetőség.

4. A Nyeremény:

2 db elektromos Fiat 500 F80 elektromos roller (Nyertesenként 1 db)

Bruttó értéke: 144 990 Ft/db (a továbbiakban: Nyeremény)

A Nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható.

A WPR Alfa Kft. fenntartja a jogot, hogy a Nyereményt más nyereményre cserélje.

5. A Nyereményjáték menete és sorsolás:

A WPR Alfa Kft. kisorsol 2 db elektromos rollert, azok között, akik 2020. november 2-30. között legalább 1 db 5 000 Ft értékű Agria Park Vásárlási Utalványt vásárolnak az Agria Park földszintjén található Információs Pultnál, illetve számla igény esetén az Agria Park pénzügyi irodájában, és a vásárlás mellé kapott Szelvényt hiánytalanul, valós adatokkal kitöltve az Információs Pult mellett kihelyezett gyűjtőurnába helyezik. A Szelvényen a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás a Nyereményjátékban való részvételhez szükséges. Egy vásárlás alkalmával több Vásárlási Utalvány is vásárolható, a Vásárló annyi Nyereményjáték szelvényt kap, ahány darab Agria Park Vásárlási Utalványt vásárol.

Az urnába a Nyereményjáték időtartama alatt bedobott, helyesen kitöltött Szelvények közül 2 fő nyertes és 2 fő tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

A sorsolás időpontja: 2020. december 2. 15.00

A sorsolás helyszíne:  Agria Park Bevásárlóközpont (3300 Eger, Törvényház utca 4.), földszintjén található Információs pult mellett.

A sorsolás nyilvánosan, közjegyző jelenlétében történik, amelyről jegyzőkönyv kerül felvételre, melyben rögzítésre kerül a sorsolás helye, ideje, a sorsolás módja a nyertesek és tartaléknyertesek neve.

A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Nyereményt nem veszi át, vagy a Szelvény bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Nyereményjátékból egyéb okból kizárásra kerül.

6. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a WPR Alfa Kft. a Nyereményjáték Szelvényen megadott e-mail címre küldött e-mailben értesíti a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül, illetve külön hozzájárulásuk esetén nevük az Agria Park Bevásárlóközpont Instagram és Facebook oldalán is közzétehető. A Résztvevő felelős a hozzájáruló nyilatkozatban általa megadott e-mail cím, cím, telefonszám érvényességéért, valamint, hogy a megadott e-mail címen, illetve telefonszámon keresztül kapcsolatot lehessen vele létesíteni.

Az eredménytelen kézbesítés/értesítésből eredően a WPR Alfa Kft. kizárja a felelősségét.

7. A Nyeremény átadás-átvétele

A Nyeremény átadása 2020. december 21. napján, személyesen, érvényes személyazonosításra alkalmas okmány bemutatásával, a WPR Alfa Kft által kijelölt időpontban és helyszínen történik.

A Nyertes köteles átadás-átvételi nyilatkozat aláírásával elismerni a Nyeremény átvételét.

A WPR Alfa Kft. jogosult megtagadni a Nyeremény átadását, amennyiben a Nyertes a személyazonosság azonosítását, vagy a jegyzőkönyv aláírását megtagadja.

Amennyiben a Nyertes nem jelenik meg a Nyeremény átvétele céljából, úgy a Nyertesnek még 2 (kettő) munkanap áll a rendelkezésére a Nyeremény átvételére a WPR Alfa Kft-vel előzetesen egyeztettek szerint. Amennyiben a póthatáridő is eredménytelenül telik el, úgy ezt követően az eredeti Nyertes nem válik jogosulttá a Nyeremény átvételére, hanem a WPR Alfa Kft. az első számú tartaléknyertest értesíti a Nyeremény átvételének lehetőségéről és módjáról.

A WPR Alfa Kft. kizárja a Nyereményjátékból azt a játékost, aki a Szelvényt tévesen, hiányosan, vagy nyilvánvalóan hamis adattal töltötte ki. Ebből az okból eredően a WPR Alfa Kft.-t semmilyen felelősség, kötelezettség nem terheli.

A Nyeremény esetlegesen felmerülő adó – és járulékvonzatait a WPR Alfa Kft. viseli.

8. Adatkezelés, adatvédelem

8.1. Adatkezelő, adatfeldolgozó:

Név: WPR Alfa Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1095 Budapest, Máriássy utca 7.

Cégjegyzékszám: 01-09-739539

Adószám: 13520096-2-43

8.2. A WPR Alfa végzi a Résztvevők személyes adatainak feldolgozását a Nyereményjáték lebonyolítása és a Nyeremények átadása céljából.

8.3. Adatkezelés jogalapja: a Játékos hozzájárulása, illetve a Nyertes adatainak megőrzése tekintetében jogi kötelezettség.

8.4. A Résztvevő a Nyereményjátékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat (név; e-mail cím; cím; telefonszám) a Nyereményjátékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza, amennyiben nyertes vagy tartaléknyertes lesz. A Résztvevő a hozzájárulását visszavonhatja, de ez nem érinti a hozzájárulást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén a WPR Alfa Kft. nem ismeri a Játékos adatait, így a Játékos nem tud részt venni a játékban.

8.5. Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre: a Nyertes neve, e-mail címe, címe, telefonszáma megadásával hozzájárul ahhoz, hogy ezen személyes adatokat a WPR Alfa Kft. a játék lebonyolítása, Nyeremény átadása céljából kezelje.

8.6. A Nyertes adatait a WPR Alfa Kft. a Nyereményjátékkal összefüggő adózási és számviteli kötelezettségeinek teljesítése érdekében is kezeli. A megadott személyes adatok semmilyen más célra nem használhatók fel.

A Játékosok adatszolgáltatása önkéntes, de a Nyertes tudomásul veszi, hogy ha az adatszolgáltatást elmulasztja, illetve, ha személyes adatainak törlését a Nyeremény átadását megelőzően kéri, a Nyereményre nem tarthat igényt.

8.7. Az adatkezelés időtartama:

A Nyertes személyes adatai a jogszabály által előírt iratmegőrzési kötelezettség fennállásáig (az adómegállapításhoz való jog elévüléséig) kerülnek megőrzésre.

A Résztvevők jogai az adatkezeléssel kapcsolatban: a Résztvevőnek joguk van tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésével kapcsolatban, illetve kérhetik a személyes adataikhoz történő hozzáférést, azokról másolatot kérhetnek.

A Résztvevő kérheti a pontatlanul kezelt személyes adatai helyesbítését.

A megadott személyes adatai törlését bármely Résztvevő kérheti, azzal, hogy a jogszabályi előíráson alapuló, kötelező adatkezelés esetén a WPR Alfa Kft. a törlésre irányuló kérésnek nem tud eleget tenni.

Résztvevő kérheti az adatkezelés korlátozását.

Résztvevő kérheti továbbá, hogy az adatkezelő az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére továbbítsa.

8.8. A személyes adatokkal kapcsolatos kérelmeket a WPR Alfa Kft. a marketing@agriapark.hu e-mail címre nyújtható be vagy postán a 3300 Eger, Törvényház utca 4. címre küldhető meg.

8.9. A személyes adatok feldolgozását a WPR Alfa Kft. végzi, így adatfeldolgozónak minősül. WPR Alfa Kft. további alfeldolgozókat vehet igénybe a jelen tájékoztatás körében, amelyről a Játékszabályzat módosításával tájékoztatja a Játékosokat.

8.10. A megadott személyes adatokat a WPR Alfa Kft. dolgozói közül kizárólag azok ismerhetik meg, akik ténylegesen közreműködnek a Nyereményjáték technikai lebonyolításában, illetve a játékkal összefüggő, jogszabályban előírt adminisztratív kötelezettségek teljesítésében. A WPR Alfa Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

8.11. A WPR Alfa Kft. kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének. A WPR Alfa Kft. gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

8.12. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a WPR Alfa Kft. tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

8.13. A Lebonyolító vagy Szervező közvetlenül történő értesítésétől függetlenül, amennyiben a Játékos adatainak jogellenes kezelését észleli, bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603. ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat.

8.14. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

A WPR Alfa Kft. nyereményjátékra vonatkozó adatkezelési és adatvédelmi szabályzata erre az Agria Park vásárlási utalvány értékesítési helyszínein (Információs pult, számlaigény esetén az Agria Park pénzügyi irodája) érhető el valamint a www.agriapark.hu/adatvedelem .php és a www.agriapark.hu/promociok.php oldalakon.

9. Felelősség kizárás

A Résztvevő által megadott adatok hiányossága, valótlansága miatt, továbbá a kapcsolatfelvétel meghiúsulása, ill. Nyeremény átvételének meghiúsulása miatt a WPR Alfa Kft. nem vállal felelőssége,  azt a Résztvevők maguk viselik.

A WPR Alfa Kft. kizárja felelősségét az Nyereménnyel kapcsolatosan felmerült minden szavatossági, jótállási igény érvényesítése vonatkozásában.

11. A Szabályzat érvényessége és módosításának lehetősége

A WPR Alfa Kft. fenntartja magának a jogot, hogy már meghirdetett, folyamatban lévő, aktuális nyereményjáték időtartamát módosítsa vagy azt megszüntesse. Társaságunk továbbá fenntartja magának a jogot arra is, hogy a Nyereményjáték Szabályzatát megváltoztassa, azonban a változtatás tényét minden esetben közli Instagram oldalán és/vagy Facebook oldalán az új Szabályzat hatályba lépésének időpontjával együtt.

12. Egyéb rendelkezések

A Nyereményjátékban való részvétellel, az arra történő jelentkezéssel a Résztvevő automatikusan elfogadja jelen Szabályzat minden egyes pontját.

Kelt: Eger 2020. október 15.

Nyereményjáték szervezés során felmerülő adatkezelés

 

A Társaság időszakonként szervez nyereményjátékot marketing célból. A nyereményjáték során a Társaság a résztvevők személyes adatait rögzíti, amelyből adatbázist épít.

A Társaság minden esetben biztosítja az előzetes tájékozódáshoz és az önkéntességhez való jogot. Ezt a tájékoztató elérhetővé tételével vagy az adatkezeléshez való hozzájárulás kifejezett megadását elősegítő és azt bizonyító ún. check box használatával éri el.

Abban az esetben, amennyiben az érintett nem elektronikusan, hanem papíralapon adja meg az adatait, úgy a papíron szerepel a tájékoztatás az adatkezelésről, amihez az érintett azzal járul hozzá, hogy kitölti az adatfelvételi lapot.

A nyereményjátékról minden esetben játékszabályzat készül, amelyet a nyereményjátékra történő jelentkezés során a játékra regisztrálók megismerhetnek.

adatkezelés célja: nyereményjáték szervezése, lebonyolítása

kezelt adatok köre: játékra jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a nyereményjáték lebonyolításáig

adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

 

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

Nyereményjáték

*Vásárolj Agria Park Vásárlási Utalványt, és nyerd meg a 2 db elektromos roller egyikét!

Vásárolj 2020. november 2-30. között Agria Park Vásárlási Utalványt, és a vásárlás mellé kapott Nyereményjáték szelvényt kitöltve, azon az adatvédelmi és a játékszabályzatot elfogadva, dobd be az Agria Park Információs pult melletti, erre a célra kihelyezett urnába.

Nyereményjáték - Agria Park

Az Agria Park / WPR Alfa Kft. által szervezett „Nyerd meg a 2 db elektromos roller egyikét!” nyereményjáték (2020.11.02-30.) részvételi és játékszabályzata

Nyerd meg a 2 db elektromos roller egyikét!” nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a  WPR Alfa Kft. (székhely: 1095 Budapest, Máriássy utca 7.; e-mail: marketing@agriapark.hu, tel: 06 36 512 401) (a továbbiakban: WPR Alfa Kft.)  a Nyereményjátékra vonatkozó szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiakban közli a nyereményjátékokban részt venni szándékozó személyekkel.

1. A Nyereményjáték célja:

A WPR Alfa Kft. által kiadott és értékesített Agria Park Vásárlási Utalvány, ezáltal pedig az Agria Park üzleteinek minél szélesebb körben ismertté, népszerűvé tétele.

2. Részvételi feltételek:

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan magyar állampolgár, aki 18. életévét betöltötte és cselekvőképes természetes személy, érvényes személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal (személyigazolvány, vezetői engedély, útlevél) érvényes e-mail címmel rendelkezik és legalább 1 db 5 000 Ft értékű Agria Park Vásárlási Utalványt (a továbbiakban:  Agria Park Vásárlási Utalvány) vásárol az Agria Park földszintjén található Információs Pultnál, illetve számla igény esetén az Agria Park pénzügyi irodájában, és a vásárlás mellé kapott nyereményjáték szelvényt (a továbbiakban: Szelvény) kitöltve az Információs Pult mellett kihelyezett gyűjtőurnába helyezi, az azon megadott adatai kezeléséhez a Szelvényen önkéntesen hozzájárul, továbbá a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja és a Nyereményjáték teljes időtartama alatt betartja. (a továbbiakban: Résztvevő). Egy vásárlás alkalmával több Agria Park Vásárlási Utalvány is vásárolható, a vásárló annyi Szelvényt kap, ahány darab 5 000 Ft értékű Agria Park Vásárlási Utalványt vásárol a Nyereményjáték Időtartama alatt.

A Nyereményjátékban történő részvétel a jelen Játékszabályzat teljes körű elfogadásának minősül.

A játékban nem vehetnek részt a WPR Alfa Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, továbbá egyéb, a Nyereményjáték lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, továbbá nem vehetnek részt a részvételi feltételek valamelyikének nem megfelelő személyek.

3. A Nyereményjáték helye és időtartama:

A Nyereményjáték kizárólag az Agria Park Bevásárlóközpontban (3300 Eger, Törvényház utca 4.) érhető el 2020. november 2. 10 óra 00 perctől 2020. november 30. 20 óra 00 percig (a továbbiakban: Nyereményjáték Időtartama).

Agria Park Vásárlási Utalvány vásárlására hétfőtől szombatig 10:00-20:00, vasárnap 10:00-18:00 közötti időpontban van lehetőség.

4. A Nyeremény:

2 db elektromos Fiat 500 F80 elektromos roller (Nyertesenként 1 db)

Bruttó értéke: 144 990 Ft/db (a továbbiakban: Nyeremény)

A Nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható.

A WPR Alfa Kft. fenntartja a jogot, hogy a Nyereményt más nyereményre cserélje.

5. A Nyereményjáték menete és sorsolás:

A WPR Alfa Kft. kisorsol 2 db elektromos rollert, azok között, akik 2020. november 2-30. között legalább 1 db 5 000 Ft értékű Agria Park Vásárlási Utalványt vásárolnak az Agria Park földszintjén található Információs Pultnál, illetve számla igény esetén az Agria Park pénzügyi irodájában, és a vásárlás mellé kapott Szelvényt hiánytalanul, valós adatokkal kitöltve az Információs Pult mellett kihelyezett gyűjtőurnába helyezik. A Szelvényen a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás a Nyereményjátékban való részvételhez szükséges. Egy vásárlás alkalmával több Vásárlási Utalvány is vásárolható, a Vásárló annyi Nyereményjáték szelvényt kap, ahány darab Agria Park Vásárlási Utalványt vásárol.

Az urnába a Nyereményjáték időtartama alatt bedobott, helyesen kitöltött Szelvények közül 2 fő nyertes és 2 fő tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

A sorsolás időpontja: 2020. december 2. 15.00

A sorsolás helyszíne:  Agria Park Bevásárlóközpont (3300 Eger, Törvényház utca 4.), földszintjén található Információs pult mellett.

A sorsolás nyilvánosan, közjegyző jelenlétében történik, amelyről jegyzőkönyv kerül felvételre, melyben rögzítésre kerül a sorsolás helye, ideje, a sorsolás módja a nyertesek és tartaléknyertesek neve.

A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Nyereményt nem veszi át, vagy a Szelvény bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Nyereményjátékból egyéb okból kizárásra kerül.

6. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a WPR Alfa Kft. a Nyereményjáték Szelvényen megadott e-mail címre küldött e-mailben értesíti a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül, illetve külön hozzájárulásuk esetén nevük az Agria Park Bevásárlóközpont Instagram és Facebook oldalán is közzétehető. A Résztvevő felelős a hozzájáruló nyilatkozatban általa megadott e-mail cím, cím, telefonszám érvényességéért, valamint, hogy a megadott e-mail címen, illetve telefonszámon keresztül kapcsolatot lehessen vele létesíteni.

Az eredménytelen kézbesítés/értesítésből eredően a WPR Alfa Kft. kizárja a felelősségét.

7. A Nyeremény átadás-átvétele

A Nyeremény átadása 2020. december 21. napján, személyesen, érvényes személyazonosításra alkalmas okmány bemutatásával, a WPR Alfa Kft által kijelölt időpontban és helyszínen történik.

A Nyertes köteles átadás-átvételi nyilatkozat aláírásával elismerni a Nyeremény átvételét.

A WPR Alfa Kft. jogosult megtagadni a Nyeremény átadását, amennyiben a Nyertes a személyazonosság azonosítását, vagy a jegyzőkönyv aláírását megtagadja.

Amennyiben a Nyertes nem jelenik meg a Nyeremény átvétele céljából, úgy a Nyertesnek még 2 (kettő) munkanap áll a rendelkezésére a Nyeremény átvételére a WPR Alfa Kft-vel előzetesen egyeztettek szerint. Amennyiben a póthatáridő is eredménytelenül telik el, úgy ezt követően az eredeti Nyertes nem válik jogosulttá a Nyeremény átvételére, hanem a WPR Alfa Kft. az első számú tartaléknyertest értesíti a Nyeremény átvételének lehetőségéről és módjáról.

A WPR Alfa Kft. kizárja a Nyereményjátékból azt a játékost, aki a Szelvényt tévesen, hiányosan, vagy nyilvánvalóan hamis adattal töltötte ki. Ebből az okból eredően a WPR Alfa Kft.-t semmilyen felelősség, kötelezettség nem terheli.

A Nyeremény esetlegesen felmerülő adó – és járulékvonzatait a WPR Alfa Kft. viseli.

8. Adatkezelés, adatvédelem

8.1. Adatkezelő, adatfeldolgozó:

Név: WPR Alfa Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1095 Budapest, Máriássy utca 7.

Cégjegyzékszám: 01-09-739539

Adószám: 13520096-2-43

8.2. A WPR Alfa végzi a Résztvevők személyes adatainak feldolgozását a Nyereményjáték lebonyolítása és a Nyeremények átadása céljából.

8.3. Adatkezelés jogalapja: a Játékos hozzájárulása, illetve a Nyertes adatainak megőrzése tekintetében jogi kötelezettség.

8.4. A Résztvevő a Nyereményjátékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat (név; e-mail cím; cím; telefonszám) a Nyereményjátékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza, amennyiben nyertes vagy tartaléknyertes lesz. A Résztvevő a hozzájárulását visszavonhatja, de ez nem érinti a hozzájárulást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén a WPR Alfa Kft. nem ismeri a Játékos adatait, így a Játékos nem tud részt venni a játékban.

8.5. Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre: a Nyertes neve, e-mail címe, címe, telefonszáma megadásával hozzájárul ahhoz, hogy ezen személyes adatokat a WPR Alfa Kft. a játék lebonyolítása, Nyeremény átadása céljából kezelje.

8.6. A Nyertes adatait a WPR Alfa Kft. a Nyereményjátékkal összefüggő adózási és számviteli kötelezettségeinek teljesítése érdekében is kezeli. A megadott személyes adatok semmilyen más célra nem használhatók fel.

A Játékosok adatszolgáltatása önkéntes, de a Nyertes tudomásul veszi, hogy ha az adatszolgáltatást elmulasztja, illetve, ha személyes adatainak törlését a Nyeremény átadását megelőzően kéri, a Nyereményre nem tarthat igényt.

8.7. Az adatkezelés időtartama:

A Nyertes személyes adatai a jogszabály által előírt iratmegőrzési kötelezettség fennállásáig (az adómegállapításhoz való jog elévüléséig) kerülnek megőrzésre.

A Résztvevők jogai az adatkezeléssel kapcsolatban: a Résztvevőnek joguk van tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésével kapcsolatban, illetve kérhetik a személyes adataikhoz történő hozzáférést, azokról másolatot kérhetnek.

A Résztvevő kérheti a pontatlanul kezelt személyes adatai helyesbítését.

A megadott személyes adatai törlését bármely Résztvevő kérheti, azzal, hogy a jogszabályi előíráson alapuló, kötelező adatkezelés esetén a WPR Alfa Kft. a törlésre irányuló kérésnek nem tud eleget tenni.

Résztvevő kérheti az adatkezelés korlátozását.

Résztvevő kérheti továbbá, hogy az adatkezelő az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére továbbítsa.

8.8. A személyes adatokkal kapcsolatos kérelmeket a WPR Alfa Kft. a marketing@agriapark.hu e-mail címre nyújtható be vagy postán a 3300 Eger, Törvényház utca 4. címre küldhető meg.

8.9. A személyes adatok feldolgozását a WPR Alfa Kft. végzi, így adatfeldolgozónak minősül. WPR Alfa Kft. további alfeldolgozókat vehet igénybe a jelen tájékoztatás körében, amelyről a Játékszabályzat módosításával tájékoztatja a Játékosokat.

8.10. A megadott személyes adatokat a WPR Alfa Kft. dolgozói közül kizárólag azok ismerhetik meg, akik ténylegesen közreműködnek a Nyereményjáték technikai lebonyolításában, illetve a játékkal összefüggő, jogszabályban előírt adminisztratív kötelezettségek teljesítésében. A WPR Alfa Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

8.11. A WPR Alfa Kft. kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének. A WPR Alfa Kft. gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

8.12. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a WPR Alfa Kft. tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

8.13. A Lebonyolító vagy Szervező közvetlenül történő értesítésétől függetlenül, amennyiben a Játékos adatainak jogellenes kezelését észleli, bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603. ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat.

8.14. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

A WPR Alfa Kft. nyereményjátékra vonatkozó adatkezelési és adatvédelmi szabályzata erre az Agria Park vásárlási utalvány értékesítési helyszínein (Információs pult, számlaigény esetén az Agria Park pénzügyi irodája) érhető el valamint a www.agriapark.hu/adatvedelem .php és a www.agriapark.hu/promociok.php oldalakon.

9. Felelősség kizárás

A Résztvevő által megadott adatok hiányossága, valótlansága miatt, továbbá a kapcsolatfelvétel meghiúsulása, ill. Nyeremény átvételének meghiúsulása miatt a WPR Alfa Kft. nem vállal felelőssége,  azt a Résztvevők maguk viselik.

A WPR Alfa Kft. kizárja felelősségét az Nyereménnyel kapcsolatosan felmerült minden szavatossági, jótállási igény érvényesítése vonatkozásában.

11. A Szabályzat érvényessége és módosításának lehetősége

A WPR Alfa Kft. fenntartja magának a jogot, hogy már meghirdetett, folyamatban lévő, aktuális nyereményjáték időtartamát módosítsa vagy azt megszüntesse. Társaságunk továbbá fenntartja magának a jogot arra is, hogy a Nyereményjáték Szabályzatát megváltoztassa, azonban a változtatás tényét minden esetben közli Instagram oldalán és/vagy Facebook oldalán az új Szabályzat hatályba lépésének időpontjával együtt.

12. Egyéb rendelkezések

A Nyereményjátékban való részvétellel, az arra történő jelentkezéssel a Résztvevő automatikusan elfogadja jelen Szabályzat minden egyes pontját.

Kelt: Eger 2020. október 15.

Nyereményjáték szervezés során felmerülő adatkezelés

 

A Társaság időszakonként szervez nyereményjátékot marketing célból. A nyereményjáték során a Társaság a résztvevők személyes adatait rögzíti, amelyből adatbázist épít.

A Társaság minden esetben biztosítja az előzetes tájékozódáshoz és az önkéntességhez való jogot. Ezt a tájékoztató elérhetővé tételével vagy az adatkezeléshez való hozzájárulás kifejezett megadását elősegítő és azt bizonyító ún. check box használatával éri el.

Abban az esetben, amennyiben az érintett nem elektronikusan, hanem papíralapon adja meg az adatait, úgy a papíron szerepel a tájékoztatás az adatkezelésről, amihez az érintett azzal járul hozzá, hogy kitölti az adatfelvételi lapot.

A nyereményjátékról minden esetben játékszabályzat készül, amelyet a nyereményjátékra történő jelentkezés során a játékra regisztrálók megismerhetnek.

adatkezelés célja: nyereményjáték szervezése, lebonyolítása

kezelt adatok köre: játékra jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a nyereményjáték lebonyolításáig

adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

 

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

Találat
vásárlási utalvány
látványosságok
megközelíthetőség
IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Így első kézből kaphatsz hírt legújabb akcióinkról, programjainkról!
Az Agria Park alagsorában található parkolóház 520 személygépkocsi kényelmes és biztonságos parkolására nyújt lehetőséget. A parkoló 0 órától 24-ig áll a vásárlók rendelkezésére.
AZ ELSŐ 1 ÓRA INGYENES
vásárlási utalvány
látványosságok
megközelíthetőség
IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Így első kézből kaphatsz hírt legújabb akcióinkról, programjainkról!
Az Agria Park alagsorában található parkolóház 520 személygépkocsi kényelmes és biztonságos parkolására nyújt lehetőséget. A parkoló 0 órától 24-ig áll a vásárlók rendelkezésére.
AZ ELSŐ 1 ÓRA INGYENES
vásárlási utalvány
látványosságok
megközelíthetőség
IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Így első kézből kaphatsz hírt legújabb akcióinkról, programjainkról!
Az Agria Park alagsorában található parkolóház 520 személygépkocsi kényelmes és biztonságos parkolására nyújt lehetőséget. A parkoló 0 órától 24-ig áll a vásárlók rendelkezésére.
AZ ELSŐ 1 ÓRA INGYENES