Promóciók
 Hooligans Élménykoncert kizárólag az Agria Park Vásárlóinak! - Agria Park
Hooligans Élménykoncert kizárólag az Agria Park Vásárlóinak!

Vásárolj legalább 15 000 forint értékben július 14. és augusztus 12., 16:00 között az Agria Park üzleteiben, és vedd át tiszteletjegyed az Információs pultnál! 

-> A  2020. szeptember 10-i Élménykoncert tiszteletjegyei felhasználhatóak erre a koncertre. 

-> Kapunyitás és jegybeváltás kezdete: 18:30

-> A rendezvényen 6 éves kor alatti gyermek tiszteletjegy nélkül részt vehet olyan 18 éven felüli személy kíséretében, akinek van a rendezvényre szóló tiszteletjegye.

-> A rendezvényre csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni. 
________________________________________
A WPR ALFA KFT. „SÖRFESZT 2021. 0. NAP – HOOLIGANS KONCERT” PROMÓCIÓ SZABÁLYZATA

1. SZERVEZŐ
A „Sörfeszt 2021. 0. nap – Hooligans koncert” elnevezésű promóció (továbbiakban: „Promóció”) szervezője az Agria Park Bevásárlóközpont kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője, a WPR Alfa Kft. (Székhely: 1095 Budapest, Máriássy u. 7., cégjegyzékszáma: 01-09-739539) (a továbbiakban: „Szervező”)

2. A PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI
A Promócióban vásárlóként részt vehet az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki a Promóció időtartama alatt egy nyitvatartási napon belül legalább 15 000 Ft értékben (a legalább 15 000 Ft értékű vásárlás több, az Agria Park Bevásárlóközpont területén található üzletben is történhet, feltétel, hogy egy naptári napon belül történjen az összesen legalább 15 000 Ft értékű vásárlás. Egyszerre üzletenként maximum 2 db egy napon belül történő vásárlást igazoló blokkal lehet részt venni a Promócióban) vásárol az Agria Park Bevásárlóközpont területén található üzletek bármelyikében, ideértve a szolgáltató, vendéglátó egységeket is (továbbiakban: „Vásárló”). A vásárlás kizárólag az Agria Park Bevásárlóközpont üzleteiben történhet, online megrendelés üzletekben történő átvétele, ajándékutalvánnyal való fizetés nem minősül a promócióban való részvételi felétel szerinti vásárlásnak. A vásárlás történhet készpénzzel, bankkártyával, Széchenyi Pihenő (SZÉP) Kártyával (kizárólag azon üzletek esetében, ahol fizetőeszközként elfogadott), valamint ajándékutalvány vásárlása is vásárlásnak minősül.

3. PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA
A Promóció 2021. július 14. napjától kezdődik és 2021. augusztus 12. napján 16.00-ig, illetve a promóciós jegykészlet erejéig tart.

4. A PROMÓCIÓ MENETE
Az a Vásárló, aki a Promóció időtartama alatt egy nyitvatartási napon legalább 15 000 Ft értékben vásárolt az Agria Park Bevásárlóközpont területén található üzletek bármelyikében (a legalább 15 000 Ft értékű vásárlás több, az Agria Park Bevásárlóközpont területén található üzletben is történhet, feltétel, hogy egy naptári napon belül történjen az összesen legalább 15 000 Ft értékű vásárlás. Egyszerre üzletenként maximum 2 db egy napon belül történő vásárlást igazoló blokkal lehet részt venni a Promócióban) és a vásárlás napján a vásárlást igazoló blokkot/blokkokat és az életkort igazoló fényképes hatósági igazolványt bemutatja nyitvatartási időben az Agria Park Bevásárlóközpontban található információs pultnál, kitölti és aláírja az átadás-átvételi jegyzőkönyvet, 1 db 1 fő belépésére jogosító ajándék tiszteletjegyet kap a Sörfeszt elnevezésű rendezvény 0. napján, azaz a 2021. augusztus 12-én megrendezésre kerülő Hooligans koncertre. A rendezvényre a jegyek korlátozott számban állnak rendelkezésre, maximum 1 200 db. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Promóció ideje alatt a jegyek darabszámát csökkentse/módosítsa.
Egy nyitvatartási napon belül egy személy annyi darab tiszteletjegyre jogosult, ahányszor 15 000 Ft értékben vásárolt egy nyitvatartási napon belül az Agria Park Bevásárlóközpont üzleteiben. A legalább 15 000 Ft értékű vásárlás több, az Agria Park Bevásárlóközpont területén található üzletben is történhet, feltétel, hogy egy nyitvatartási napon belül történjen az összesen legalább 15 000 Ft értékű vásárlás. Egyszerre üzletenként maximum 2 db egy nyitvatartási napon belül történő vásárlást igazoló blokkal lehet részt venni a Promócióban. Egy nyitvatartási napon egy üzleten belül történő vásárlásért maximum 2 db tiszteletjegyet lehet kapni, amennyiben az egy üzletben történő vásárlás összege eléri a 30 000 Ft-ot. Nem jár több darab tiszteletjegy abban az esetben, ha az egy nyitvatartási napon egy üzleten belül történt vásárlás összege eléri vagy meghaladja a 45 000 Ft-ot (azaz egy üzletben történő 45 000 forint értékű vásárlás esetén nem jár harmadik darab tiszteletjegy).
A tiszteletjegy átvételére kizárólag nagykorú személy jogosult, függetlenül attól, hogy a Promócióban való részvétel további feltételei teljesültek.
A koncert időpontja és helyszíne:
2021. augusztus 12. napja 20.00 óra, Agria Park Díszkert - 3300 Eger, Törvényház út 4.
A Szervező fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogyha a Sörfeszt 0. napi Élménykoncert nem kerül megrendezésre, vagy arra egy másik időpontban kerül sor, amelyre hivatkozással a Vásárló a Szervezővel szembeni követeléséről, igényéről a Játékban való részvételével előre lemond.
A Promóciós tiszteletjegy készpénzre nem váltható be és nem visszaváltható.
A Vásárlónak a tiszteletjegy átvétele feltételeként szükséges kitöltenie az átadás-átvételi jegyzőkönyvet, melyben meg kell adnia a nevét, anyja nevét, lakcímét, születési idejét és adóazonosító jelét, valamint kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a WPR Alfa Kft. (Agria Park) adatvédelmi szabályzatát. A Vásárló köteles életkorát fényképes hatósági igazolvánnyal igazolni. Bármely feltétel hiányában a Szervező a promóciós tiszteletjegyet átadását jogosult megtagadni.

5. A TISZTELETJEGY
A tiszteletjegy 1 fő belépésére jogosít fel a Sörfeszt elnevezésű rendezvény 0. napján, azaz 2021. augusztus 12-én megrendezésre kerülő Hooligans koncertre, készpénzre nem váltható, átruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább. A Szervező nem oszt szét a jelen szabályzatban meghatározottakon túlmenően egyéb ajándékot.

6. A TISZTELETJEGGYEL KAPCSOLATOS DÍJFIZETÉSEK
A jelen Promócióban részt vevő Vásárlókat a tiszteletjegyekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A Promóció időpontjában hatályos Szja törvény 1. számú melléklet 8.28 pontja szerint a Szervező személyenként az adóévben a minimálbér összegének mértékéig adómentesen adhatja a kulturális eseményre jogosító belépőket. A tiszteletjegyek átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a promócióban résztvevő vásárlót terhelik.

7. A PROMÓCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATVÉDELEM
A Promóció során a Szervező a Vásárló személyes adatait rögzíti a tiszteletjegy átadásakor az átadás-átvételi jegyzőkönyvön, amelyből adatbázist nem épít.

8. RENDEZVÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATVÉDELEM
Adatvédelmi tájékoztató a rendezvény Szervezője által a rendezvényen készített képfelvételekről, a felvételek honlapon és a helyi reklámhordozókon történő megjelenéséről:
Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen a rendezvény Szervezője, mint Adatkezelő, fényképfelvételeket készít, mely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek lehetnek. A fényképeket a rendezvény szervezője a saját elektronikus hírlevelében fogja közzétenni. Jelen rendezvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a szerinti tömegrendezvénynek számít. A Ptk. 2:48. §-a szerint:
„(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.
(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.”
Amennyiben ezen tevékenysége során a Társaság harmadik fél személyes adatát kezeli (így különösen az érintett neve, tevékenységével kapcsolatos adatok, képmása), úgy Társaság minden esetben részletes tájékoztatásban részesíti az érintetteket és a fényképfelvétel elkészítése előtt minden esetben felhívja az érintettek figyelmét a fénykép készítésére.
Amennyiben nem szeretné, hogy a fényképfelvételeken a képmása felismerhető legyen, ezt a rendezvényre való belépéskor a szervezőknek (+36 20 970 7107, +36 20 248 4505 telefonszámok egyikén) jelezze, ebben az esetben egy megkülönböztető jelzést fog kapni, melynek segítségével az elkészült fényképekről utólagosan felismerhetetlenné fogja tenni képmását az Adatkezelő.
Lehetőség van az utólagos tiltakozásra is, melyet e-mailben is megtehet, a marketing@agriapark.hu címre küldött üzenettel az adatvédelmi felelős felé.
Adatkezelés célja: a Társaság arculatának és brandjének marketingtevékenységgel történő erősítése, ezzel összefüggésben rendezvényeken készített fényképfelvételek készítése és felhasználása
Kezelt adatok köre: az érintett hang- és képmása, az érintettel kapcsolatba hozható egyéb adatok
Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk 1) a) szerinti érintetti hozzájárulás és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2: 48 § (1) és (2) bekezdése
Adattárolás határideje: az adott marketingtevékenységgel elérendő cél megvalósulásáig
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy indokolt esetben ezen feltételeket vagy magát a Promóciót kiegészítse vagy módosítsa, illetve a Promóciótól elálljon.


Eger, 2021. július 14.
WPR Alfa Kft.
Szervező

Hooligans Élménykoncert kizárólag az Agria Park Vásárlóinak!

Vásárolj legalább 15 000 forint értékben július 14. és augusztus 12., 16:00 között az Agria Park üzleteiben, és vedd át tiszteletjegyed az Információs pultnál! 

-> A  2020. szeptember 10-i Élménykoncert tiszteletjegyei felhasználhatóak erre a koncertre. 

-> Kapunyitás és jegybeváltás kezdete: 18:30

-> A rendezvényen 6 éves kor alatti gyermek tiszteletjegy nélkül részt vehet olyan 18 éven felüli személy kíséretében, akinek van a rendezvényre szóló tiszteletjegye.

-> A rendezvényre csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni. 
________________________________________
A WPR ALFA KFT. „SÖRFESZT 2021. 0. NAP – HOOLIGANS KONCERT” PROMÓCIÓ SZABÁLYZATA

1. SZERVEZŐ
A „Sörfeszt 2021. 0. nap – Hooligans koncert” elnevezésű promóció (továbbiakban: „Promóció”) szervezője az Agria Park Bevásárlóközpont kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője, a WPR Alfa Kft. (Székhely: 1095 Budapest, Máriássy u. 7., cégjegyzékszáma: 01-09-739539) (a továbbiakban: „Szervező”)

2. A PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI
A Promócióban vásárlóként részt vehet az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki a Promóció időtartama alatt egy nyitvatartási napon belül legalább 15 000 Ft értékben (a legalább 15 000 Ft értékű vásárlás több, az Agria Park Bevásárlóközpont területén található üzletben is történhet, feltétel, hogy egy naptári napon belül történjen az összesen legalább 15 000 Ft értékű vásárlás. Egyszerre üzletenként maximum 2 db egy napon belül történő vásárlást igazoló blokkal lehet részt venni a Promócióban) vásárol az Agria Park Bevásárlóközpont területén található üzletek bármelyikében, ideértve a szolgáltató, vendéglátó egységeket is (továbbiakban: „Vásárló”). A vásárlás kizárólag az Agria Park Bevásárlóközpont üzleteiben történhet, online megrendelés üzletekben történő átvétele, ajándékutalvánnyal való fizetés nem minősül a promócióban való részvételi felétel szerinti vásárlásnak. A vásárlás történhet készpénzzel, bankkártyával, Széchenyi Pihenő (SZÉP) Kártyával (kizárólag azon üzletek esetében, ahol fizetőeszközként elfogadott), valamint ajándékutalvány vásárlása is vásárlásnak minősül.

3. PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA
A Promóció 2021. július 14. napjától kezdődik és 2021. augusztus 12. napján 16.00-ig, illetve a promóciós jegykészlet erejéig tart.

4. A PROMÓCIÓ MENETE
Az a Vásárló, aki a Promóció időtartama alatt egy nyitvatartási napon legalább 15 000 Ft értékben vásárolt az Agria Park Bevásárlóközpont területén található üzletek bármelyikében (a legalább 15 000 Ft értékű vásárlás több, az Agria Park Bevásárlóközpont területén található üzletben is történhet, feltétel, hogy egy naptári napon belül történjen az összesen legalább 15 000 Ft értékű vásárlás. Egyszerre üzletenként maximum 2 db egy napon belül történő vásárlást igazoló blokkal lehet részt venni a Promócióban) és a vásárlás napján a vásárlást igazoló blokkot/blokkokat és az életkort igazoló fényképes hatósági igazolványt bemutatja nyitvatartási időben az Agria Park Bevásárlóközpontban található információs pultnál, kitölti és aláírja az átadás-átvételi jegyzőkönyvet, 1 db 1 fő belépésére jogosító ajándék tiszteletjegyet kap a Sörfeszt elnevezésű rendezvény 0. napján, azaz a 2021. augusztus 12-én megrendezésre kerülő Hooligans koncertre. A rendezvényre a jegyek korlátozott számban állnak rendelkezésre, maximum 1 200 db. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Promóció ideje alatt a jegyek darabszámát csökkentse/módosítsa.
Egy nyitvatartási napon belül egy személy annyi darab tiszteletjegyre jogosult, ahányszor 15 000 Ft értékben vásárolt egy nyitvatartási napon belül az Agria Park Bevásárlóközpont üzleteiben. A legalább 15 000 Ft értékű vásárlás több, az Agria Park Bevásárlóközpont területén található üzletben is történhet, feltétel, hogy egy nyitvatartási napon belül történjen az összesen legalább 15 000 Ft értékű vásárlás. Egyszerre üzletenként maximum 2 db egy nyitvatartási napon belül történő vásárlást igazoló blokkal lehet részt venni a Promócióban. Egy nyitvatartási napon egy üzleten belül történő vásárlásért maximum 2 db tiszteletjegyet lehet kapni, amennyiben az egy üzletben történő vásárlás összege eléri a 30 000 Ft-ot. Nem jár több darab tiszteletjegy abban az esetben, ha az egy nyitvatartási napon egy üzleten belül történt vásárlás összege eléri vagy meghaladja a 45 000 Ft-ot (azaz egy üzletben történő 45 000 forint értékű vásárlás esetén nem jár harmadik darab tiszteletjegy).
A tiszteletjegy átvételére kizárólag nagykorú személy jogosult, függetlenül attól, hogy a Promócióban való részvétel további feltételei teljesültek.
A koncert időpontja és helyszíne:
2021. augusztus 12. napja 20.00 óra, Agria Park Díszkert - 3300 Eger, Törvényház út 4.
A Szervező fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogyha a Sörfeszt 0. napi Élménykoncert nem kerül megrendezésre, vagy arra egy másik időpontban kerül sor, amelyre hivatkozással a Vásárló a Szervezővel szembeni követeléséről, igényéről a Játékban való részvételével előre lemond.
A Promóciós tiszteletjegy készpénzre nem váltható be és nem visszaváltható.
A Vásárlónak a tiszteletjegy átvétele feltételeként szükséges kitöltenie az átadás-átvételi jegyzőkönyvet, melyben meg kell adnia a nevét, anyja nevét, lakcímét, születési idejét és adóazonosító jelét, valamint kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a WPR Alfa Kft. (Agria Park) adatvédelmi szabályzatát. A Vásárló köteles életkorát fényképes hatósági igazolvánnyal igazolni. Bármely feltétel hiányában a Szervező a promóciós tiszteletjegyet átadását jogosult megtagadni.

5. A TISZTELETJEGY
A tiszteletjegy 1 fő belépésére jogosít fel a Sörfeszt elnevezésű rendezvény 0. napján, azaz 2021. augusztus 12-én megrendezésre kerülő Hooligans koncertre, készpénzre nem váltható, átruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább. A Szervező nem oszt szét a jelen szabályzatban meghatározottakon túlmenően egyéb ajándékot.

6. A TISZTELETJEGGYEL KAPCSOLATOS DÍJFIZETÉSEK
A jelen Promócióban részt vevő Vásárlókat a tiszteletjegyekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A Promóció időpontjában hatályos Szja törvény 1. számú melléklet 8.28 pontja szerint a Szervező személyenként az adóévben a minimálbér összegének mértékéig adómentesen adhatja a kulturális eseményre jogosító belépőket. A tiszteletjegyek átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a promócióban résztvevő vásárlót terhelik.

7. A PROMÓCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATVÉDELEM
A Promóció során a Szervező a Vásárló személyes adatait rögzíti a tiszteletjegy átadásakor az átadás-átvételi jegyzőkönyvön, amelyből adatbázist nem épít.

8. RENDEZVÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATVÉDELEM
Adatvédelmi tájékoztató a rendezvény Szervezője által a rendezvényen készített képfelvételekről, a felvételek honlapon és a helyi reklámhordozókon történő megjelenéséről:
Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen a rendezvény Szervezője, mint Adatkezelő, fényképfelvételeket készít, mely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek lehetnek. A fényképeket a rendezvény szervezője a saját elektronikus hírlevelében fogja közzétenni. Jelen rendezvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a szerinti tömegrendezvénynek számít. A Ptk. 2:48. §-a szerint:
„(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.
(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.”
Amennyiben ezen tevékenysége során a Társaság harmadik fél személyes adatát kezeli (így különösen az érintett neve, tevékenységével kapcsolatos adatok, képmása), úgy Társaság minden esetben részletes tájékoztatásban részesíti az érintetteket és a fényképfelvétel elkészítése előtt minden esetben felhívja az érintettek figyelmét a fénykép készítésére.
Amennyiben nem szeretné, hogy a fényképfelvételeken a képmása felismerhető legyen, ezt a rendezvényre való belépéskor a szervezőknek (+36 20 970 7107, +36 20 248 4505 telefonszámok egyikén) jelezze, ebben az esetben egy megkülönböztető jelzést fog kapni, melynek segítségével az elkészült fényképekről utólagosan felismerhetetlenné fogja tenni képmását az Adatkezelő.
Lehetőség van az utólagos tiltakozásra is, melyet e-mailben is megtehet, a marketing@agriapark.hu címre küldött üzenettel az adatvédelmi felelős felé.
Adatkezelés célja: a Társaság arculatának és brandjének marketingtevékenységgel történő erősítése, ezzel összefüggésben rendezvényeken készített fényképfelvételek készítése és felhasználása
Kezelt adatok köre: az érintett hang- és képmása, az érintettel kapcsolatba hozható egyéb adatok
Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk 1) a) szerinti érintetti hozzájárulás és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2: 48 § (1) és (2) bekezdése
Adattárolás határideje: az adott marketingtevékenységgel elérendő cél megvalósulásáig
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy indokolt esetben ezen feltételeket vagy magát a Promóciót kiegészítse vagy módosítsa, illetve a Promóciótól elálljon.


Eger, 2021. július 14.
WPR Alfa Kft.
Szervező

 Hooligans Élménykoncert kizárólag az Agria Park Vásárlóinak! - Agria Park
Találat
vásárlási utalvány
látványosságok
megközelíthetőség
IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Így első kézből kaphatsz hírt legújabb akcióinkról, programjainkról!
Az Agria Park alagsorában található parkolóház 520 személygépkocsi kényelmes és biztonságos parkolására nyújt lehetőséget. A parkoló 0 órától 24-ig áll a vásárlók rendelkezésére.
AZ ELSŐ 1 ÓRA INGYENES
vásárlási utalvány
látványosságok
megközelíthetőség
IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Így első kézből kaphatsz hírt legújabb akcióinkról, programjainkról!
Az Agria Park alagsorában található parkolóház 520 személygépkocsi kényelmes és biztonságos parkolására nyújt lehetőséget. A parkoló 0 órától 24-ig áll a vásárlók rendelkezésére.
AZ ELSŐ 1 ÓRA INGYENES
vásárlási utalvány
látványosságok
megközelíthetőség
IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Így első kézből kaphatsz hírt legújabb akcióinkról, programjainkról!
Az Agria Park alagsorában található parkolóház 520 személygépkocsi kényelmes és biztonságos parkolására nyújt lehetőséget. A parkoló 0 órától 24-ig áll a vásárlók rendelkezésére.
AZ ELSŐ 1 ÓRA INGYENES